Không có thép tốt đừng mong có những con tàu tốt

Không có thép tốt đừng mong có những con tàu tốt. Việc dùng thép làm thuyền đánh cá không phải là mớ thép bán ớ ngoài cửa hàng vật liệu xây dựng mà nó là thép công nghệ cao có khả năng chống xâm thực với nước biển. Nhưng tiếc rằng cần lao an nam chọn con tôm con mực con măng chứ nhất quyết không chịu chọn thép.
Qua đây cũng cho thấy, chạy theo phong trào gào lên vì biển đảo đế rồi cho ra lò một dự án thiếu khả thi