Ngày 22/6/2017 và ngày 27/6/2017 Trung tâm Cứu hộ

Ngày 22/6/2017 và ngày 27/6/2017 Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 09 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Bao gồm:
01 cá thể Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis)
02 cá thể Khỉ vàng (Macaca mulatta)
02 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides)
01 cầy vòi mốc (Paguma larvata).
02 cá thể Tê tê Java (Manis javanica),
01 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons)
TB: Tên khoa học của loài viết in nghiêng nhưng mình chưa biết cách viết chữ in nghiêng trên facebook.
Tin bài copy từ: https://phongnhakebang.vn/
See Translation