Nhìn cả Trump lẫn Tập ve vãn Philippines

Nhìn cả Trump lẫn Tập ve vãn Philippines, mình nhớ đến chủ trương ngoại giao của ông Ba Dũng, nhiệm kì đầu.
Đường hướng cơ bản, không khác gì Duterte bây giờ. Hai quốc gia có khá nhiều tương đồng.
Ngoại giao thế giới, đặc biệt khu vực Asean, đọc vị ra rất nhanh nên vị thế cá nhân ông, chưa đời nguyên thủ nào của Việt nam đạt được khi ra ngoài biên giới.
Đất nuớc thì ko. Chủ trương này sau đó phá sản, lỗi chính, tại hoàn cảnh lịch sử xứ mình khó có thể đi những bước quá dài như vậy, chứ không phải tại sự phá ngang bẻ dọc của cá nhân nào.
Cơ hội là thứ rất khó có nhiều lần. TẬP QUÁN, truyền thống của người Việt không phải là dân tộc ưa thích sự tiên phong, mạo hiểm để tận dụng cơ hội.
Đây cũng chính là lý do mình thấy những người đang chủ trương “phát động phong trào” khởi nghiệp, dốt nát đến độ hài hước.
Phải khởi lại từ mẫu giáo, may ra mới dựng được nghiệp.